Midas PRO sorozat Kompresszor üzemmódok (dinamika)

Ez a fejezet azt a célt szolgálja, hogy segítséget nyújtson a Midas PRO keverőpultok kompresszor üzemmódjainak megértéséhez.


Leírás

A kompresszorok öt elsődleges üzemmóddal rendelkeznek (a bemeneteken csak néggyel). Ezek megváltoztatják a felfutási és lecsengési burkológörbék tulajdonságait (vagy alakját), egymásra hatását és ütemezését. Mielőtt belemerülnénk a részletekbe, néhány alapvető elnevezést kell definiálni és megmagyarázni:

Threshold (küszöbérték)

A küszöbérték a kompresszor működési pontját állítja be. Azokat a jeleket, amelyek e pont fölé mennek, vagyis túllépik a küszöbértéket, a kompresszor működése során megváltoztatja. Azok a jelek, amelyek a küszöbérték alatt maradnak, nem váltanak ki kompresszálást, ennek ellenére befolyásolhatja őket egy előző küszöbérték feletti jel kompressziójának lecsengése.

Ratio (arány)

ratioA kompresszió aránya a kompressziónak a küszöbérték feletti jelekre vonatkozó mennyiségét határozza meg. Ezt a jel bemenet és kimenet közötti szintváltozásának aránya fejezi ki. Például ha a kompresszor beállítása 2:1, akkor minden 2 dB-es bemeneti szint változás mindössze 1 dB-es szintváltozást fog előidézni a kimeneten (feltételezve, hogy a jelszintek a küszöbérték felett vannak).

Attack (felfutás)

A felfutás azt az időértéket szabályozza, amely alatt a kompresszor reagál a küszöbértéket meghaladó jelekre. A felfutási görbe a fent említett öt üzemmód egyikéből választható ki, ezáltal a kompresszor az esetek túlnyomó részében egyszerűen és kreatív módon alkalmazható.

Release (lecsengés)

A lecsengés azt az időértéket szabályozza, amely alatt a kompresszor visszaáll alaphelyzetbe, miután a hanganyag visszaesett a küszöbérték alatti szintre. Mind a felfutás, mind pedig a lecsengés reagál arra a jelszintre is, amely a küszöbérték felett marad. Például ha egy jel szintje csökkentésre került, de még mindig a küszöbérték felett van, továbbra is lecsengést fog előidézni, de ebben az esetben csak rész-lecsengésről beszélhetünk – hiszen a kompresszor feladata továbbra is a jelszint csökkentése lesz, de most már az új, alacsonyabb szintű jelnek megfelelően.

Knee (töréspont)

knee-1A legtöbb kompresszálás természetesebben szól lágy töréspontú (soft knee) üzemmódban. A lágy töréspontú kompresszió elmossa a differenciát a küszöbérték feletti és a küszöbérték alatti jel között, így azok a jelek, amelyek jóval a küszöbérték alatt vannak nem módosulnak a kompresszió által, viszont a küszöbértékhez közeliek igen, de csak erősen csökkentett arányban. Amikor a jel épp a küszöbérték felett van, a kompresszió arány alig csökkent valamelyest a jel nagyságán, a teljes arányú csökkentés csak akkor következik be, ha a jel jelentősen túlnő a küszöbértéken. Keményebb töréspontú (hard knee) beállítást alkalmazva a kompresszor sokkal szigorúbb módon üzemel, intenzívebb megkülönböztetést tesz a küszöbérték alatti és feletti jelek között, így jobban megfelel a limiter-jellegű kompresszióhoz.

More (többlet) (csak kimeneti kompresszorok esetében)

A kompresszorok nagyon finom, természetes kompresszált hangzás létrehozására képesek, elsősorban speciális, a hang hatását vizsgáló fejlesztéseken alapuló algoritmusoknak köszönhetően. A More kapcsoló ezeket kikapcsolja annak érdekében, hogy agresszív, effekt jellegű alkalmazást hozhassunk létre.

Gain (kiegyenlítés)

A gain szabályzó lehetővé teszi a make-up beállítását, vagyis hogy a kompresszált jel szintje a kimeneten megegyezzen a bejövő, kompresszió nélküli jel szintjével. Ezen kívül a clipper erőteljesebb meghajtására is használható (lásd: „soft clip level”), amellyel még hangsúlyozottabb hatás érhető el.

Side chain filter (párhuzamos jelút szűrés)

sidechainA párhuzamos jelútban sávszűrőt is alkalmazhatunk. Ez lehetővé teszi a kompresszió frekvenciájának kiválasztását. Az ehhez tartozó szabályzó 40 Hz és 16 kHz között állítható, a sávszélesség széles, közepes, vagy keskeny lehet.

Kiegészítésképpen belehallgatás funkciót is kapunk, amely a párhuzamos jelutat a solo bushoz és side chain szűrőhöz rendeli, ezzel bekapcsolhatjuk, vagy megszüntethetjük a szűrési műveletet.

Soft clip level (lágy csúcsszint)

Amikor a kompressziót kreatív módon lassabb felfutással használjuk, előfordulhat, hogy nagyon nagy jelcsúcsok jönnek létre, amelyek felemésztik a dinamikatöbbletet. Amennyiben a soft clipet használjuk, a kompresszor kimenete (a make up gain után) egy gyors reagálású, lágy csúcsszinteket eredményező végáramkörön megy keresztül. Ez progresszív szintcsökkenést hoz létre minden olyan jel esetében, amely meghaladja a clip level szabályzó által beállított küszöbértéket. Körültekintő használattal 3-6 dB-es dinamikatöbbletet nyerhetünk anélkül, hogy nemkívánatos hangjelenségek jönnének létre. (Régebben limitereket alkalmaztak erre a célra, de konstans időbeállításuk okán zavaró módon jelen voltak a hanganyagban.) A természeténél fogva nagysebességű soft clip használatával nem keletkezik időbeállítás okozta módosulás a hangzásban. Ennek oka az, hogy csak a tranziens csúcsok esetében működik, amikor is elsősorban harmadik harmonikus torzítás keletkezik, amely igen zenei hangzású.

Kompresszor burkológörbék

Az öt burkológörbe mód, vagy jelleg jelenti a Midas kompresszorok hangkarakterének kulcsát, ezek jócskán meghaladják a megszokott egyszerű attack és release beállítások lehetőségeit. Nagyjából két alkalmazási típusból állnak:

Kompresszorok, amelyek megfelelőek a dinamikai tranziensek féken tartására, kezelésére: corrective és vintage üzemmód.

Kompresszorok, amelyek kihangsúlyozzák a dinamikai tranzienseket és kreatív szabályzást tesznek lehetővé a kevert anyagon belül: adaptive, creative és shimmer üzemmódok.

A Vintage és Adaptive kompresszorok kisebb átmenetet jelentenek a két kategória között a küszöbérték szabályzását illetően. Ezáltal intuitív jelleggel használhatók, csak minimális finombeállítást igényelnek a burkológörbe tekintetében. Az üzemmódok további finomítása a háromállású Knee kapcsoló és a More kapcsoló együttes használatával válik lehetségessé. Mielőtt beleásnánk magunkat a kompresszor beállítások részleteibe, e két funkciót érdemes alaposabban megismerni.

Knee

A lágy töréspontú görbék hagyományos módon viselkednek a kompresszió aránynak a küszöbérték körüli változásait tekintve (a fent leírtaknak megfelelően), de ennél fontosabb, hogy jelentős befolyással bírnak a burkológörbék felfutására. A soft knee jellemzően lelassítja a jel felfutásának sebességét a töréspont környezetében, amit természetes hangzású kompresszióként határozhatunk meg. Ez nagyon enyhe kompressziót eredményez a töréspont térségében. A Knee kapcsolónak három állása van: hard (4 dB), medium (12 dB) és soft (40 dB). A kompresszor hard állásban is megőriz egy kevés soft knee jelleget. Ez abból adódik, hogy az extrém kemény töréspont alkalmazása nemkívánatos torzítást okoz a zenei anyag alsó frekvenciáiban.

More

Alaphelyzetben (a különbségek ellenére) minden kompresszor karakterisztika azt a célt szolgálja, hogy a hang a lehető legtermészetesebb legyen. A megvalósítás érdekében számos olyan nemkívánatos jelenséget, amely az analóg kompresszorok esetében mindennaposnak mondható megszüntettek, ezek közül a leginkább említésre méltó a soft knee és/vagy a nagy jel-amplitúdó negatív hatása. Mindkettő képes természetellenesen felgyorsítani a lecsengés idejét oly módon, hogy azt a görbe beállításával nehéz korrigálni, hiszen csak a zenei anyag bizonyos részleteinél fordul elő. Ezt rendszerint pumpálásnak, vagy torzításnak halljuk a burkológörbe jellemzőitől függően. Vannak olyan esetek, amikor a More kapcsolót használhatjuk a jelenség túlhangsúlyozására, hogy a kompresszorral karakteresebb jelleget érjünk el. Így jelentőséget kap a tranziensek kiemelése, csakúgy mint a pumpálás és torzítás növekedése. Ezáltal érezhetően megváltoztatható a zeneanyag hangzása és a dinamikaszabályzásról is gondoskodhatunk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *